Sklep 2wheels.pl gwarantuje sprawne działanie produktów, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkty sprzedawane w sklepie 2wheel.pl obejmuje 24 miesiące oraz 60 miesięcy na ramy rowerów Fuji, liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.

2. W ramach okresu gwarancji sklep dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części. Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

3. Produkty oddawane lub odsyłane sklepu 2wheels.pl  powinny być kompletne Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

a) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,

b) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,

c) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,

d) rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania produktu,

5. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.

6. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć produkt do sklepu na adres:

2wheel.pl
40-772 Katowice
Zamiejska 24

Logo 2 wheels

HAVE A BIKE DAY