Dokonując zakupu w naszym sklepie, za każdy kupiony produkt otrzymasz punkty. 

Ilość punktów, jaką otrzymujesz za zakup jest podana przy każdym produkcie. 
Punkty możesz wymienić podczas kolejnego zamówienia, dla zamówień powyżej 100 zł – obniżysz w ten sposób wartość Twojego zamówienia.

Każdy 100pkt warte jest 1zł.

Ponadto, czym więcej wydasz, tym więcej zyskasz.

W wypadku zwrotu produktu, również Twoje punktyy zostaną usunięte z konta.
W wypadku zwrotu produktu, który opłaciłeś punktami, otrzymujesz zwrot rzeczywistej wpłaty, a punkty wracają na Twoje konto.

Aktualną liczbę punktów możesz poznać logując się na swoje konto w naszym sklepie.

Zbieraj punkty Opłacaj zamówienia. KUPUJ ZAWSZE TANIEJ!

Logo 2 wheels

HAVE A BIKE DAY

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Organizator – 2wheels.pl, 40-772 Katowice, Zamiejska 24 NIP: 6341772439, Regon: 241884601, nr tel.: 604 944 781, adres e-mail: biuro@2wheels.pl
  • Program Lojalnościowy, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Punkty w 2wheels” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://2wheels.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  • zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie – z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora wirtualne punktyy – naliczane według poniższych zasad:

 • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie – przez okres jednego roku (dalej: Okres Naliczania Punktów). Po zakończeniu Okresu Naliczania Punktów – punktyy uzyskane przez Uczestnika tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza celem uzyskania voucherów).
 • Okres Naliczania Punktów, o którym mowa w pkt. 1 ulega wydłużeniu w przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu towarów lub usług w Sklepie na kwotę co najmniej 100 zł – o kolejny rok, licząc od dnia takiego jednorazowego zakupu.
 • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie – w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów – decyduje data złożenia zamówienia.
  Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu – poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania monet.
 • Punkty przyznawane są od razu po sfinalizowaniu zamówinie – anulowane gdy Uczestnik skorzystaa z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej monety..
 • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane powyżej.
 • Punkty są niezbywalne.

 

IV. Wirtualne punkty

 • Uczestnik ma prawo do uzyskania rabatu kwotowego na towary lub usługi dostępne w Sklepie w zamian za zebrane punkty, na zasadach opisanych w Regulaminie. Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.
 • Uczestnik może wykorzystać punkty w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu. Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości monet, z zastrzeżeniem że nie może to spowodować zmniejszenia ceny towaru lub usługi poniżej wartości 1 zł (jeden złoty). Cena towaru po rabacie zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Uczestnikowi przez Organizatora (paragonie lub fakturze VAT).
 • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – monety podlegają zwrotowi.

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01-02-2021.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie – z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 12 miesięcy wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie punktów aż do zakończenia rozpoczętych już Okresów Naliczania Monet, wymianę pozyskanych monet na rabaty podczas dokonywania zamówienia.
 • W przypadku zakończenia Programu – nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie – Uczestnik traci wszelkie zdobyte wcześniej punkty.

VI. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora (www.centrumrowerowe.pl/polityka-prywatnosci/).

VII. Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: 2wheels, 40-772 Katowice, Zamiejska 24 lub
  • pocztą elektroniczną, na adres: biuro@2wheels.pl
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem https://2wheels.pl/index.php/system-punktowy/
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) – niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: biuro@2wheels.pl